Liturgický slovník

Milí ministranti!

Jak již bylo posledně slíbeno, zde je velký liturgický slovník plný pojmů a jejich vysvětlení. 

Akolyta - osoba, která je pověřena pomocí při podávání Eucharistie
Alba - bílé dlouhé roucho, které nosí klerici na talár
Ambon - vyvýšené místo s pultem v chrámech ke čtení biblických textů
Antifona - verš určený ke zpěvu či recitaci
Aspergil - kropáč ke kropení svěcenou vodou

Breviář - (denní modlitba církve) liturgie hodin - závazná modlitba žalmů pro kněze
Celebrant - nazývá se kněz nebo biskup, jenž mši sv. slouží
Ceremoniář - osoba, která řídí liturgii a ministranty
Ceroferář - ministrant, který nese svíci
Cingulum - pás či provaz, který se užívá kolem alby, hábitu či kleriky

Ciborium - nádoba pro uchovávání svatého přijímání pod způsobou chleba
Evangelium - radostná zpráva o vykoupení Ježíšem Kristem
Kadidelnice - nádoba na řetízcích se žhavými uhlíky ke spalování kadidla
Kalich - zlacená nádoba na víno ke konsekraci
Konvičky - liturgické nádobí na vodu a víno k obětnímu průvodu

Korporál - lněné plátno v podobě čtverce, na nějž se klade Nejsvětější Svátost
Křtitelnice - nádoba ve farním kostele pro uchování křestní vody
Lavabo - bílý ručníček na utírání při umývání rukou kněze. Dává se většinou na konvičky
Lekcionář - bohoslužebná kniha se čteními / lekcemi pro mši a obřady
Librista - ministrant, který má na starosti mešní knihu

Loďka - nádobka na kadidlo nazývaná tak pro svůj tvar
Misál - kniha pro slavení mše svaté, která obsahuje pravidelné a proměnné modlitby
Monstrance - krásná pozlacená schránka na velkou proměněnou hostii. Používá se k vystavování a k žehnání Nejsvětější svátostí
Navikulář -  ministrant, který má na starosti loďku s kadidlem
Obětní miska  - miska, ve které se proměňují hostie

Ornát - je liturgické roucho užívané u kněží v římskokatolické církvi. Je to látkové svrchní roucho, které celebrant mešní liturgie klade na albu se štólou
Pala - lněný čtvercový tácek pro zakrytí kalichu a případně misky
Paškál - velikonoční svíce jako symbol vzkříšeného Krista
Patena - tácek či miska na Hostie
Presbytář - chrámový prostor vyhrazený kněžím, např. kolem hlavního oltáře

Purifikatorium - bílý obdélníkový kus látky, kterým se čistí obětní miska, kalich, paténa
Sedes - sedadlo kněze, odkud předsedá bohoslužebnému shromáždění
Turiferář - ministrant, který má na starosti kadidelnici
Velum - pokrývka užívaná při žehnání monstrancí s Nejsvětější svátostí
 

Anketa

Kam bys nejraději zavítal na příští ministrantský víkend?:

Odběr novinek mailem

Manuál

 

Neznáš nějakou službu, protože jsi nedával pozor na schůzkách? Nevadí, všemu se můžeš přiučit náhledem do
 
ministrantského manuálu
 
(manuál se kromě elektronické podoby nachází pro případ nouze také v sakristii)